อุปกรณ์บำบัดน้ำ

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    อุปกรณ์บำบัดระบบ Reverse Osmosis

    กระบวนการ Reverse Osmosis: น้ำดิบ→ปั๊มน้ำดิบ→ตัวกรองมัลติมีเดีย→ตัวกรองคาร์บอนที่ใช้งาน→น้ำยาปรับน้ำ (อุปกรณ์เสริม) →ตัวกรองที่มีความแม่นยำ→ปั๊มแรงดันสูง→การกรองแบบย้อนกลับขั้นต้น→การปรับค่า PH →ถังกรองน้ำ→ปั๊มน้ำ→พาสเจอร์ไรซ์→ Microporous ตัวกรอง→ช่องจ่ายน้ำ กระบวนการ Reverse Osmosis ทุติยภูมิ: น้ำดิบ→ปั๊มน้ำดิบ→ตัวกรองมัลติมีเดีย→ตัวกรองคาร์บอนที่ใช้งาน→น้ำยาปรับน้ำ (อุปกรณ์เสริม) →ตัวกรองที่มีความแม่นยำ→ปั๊มแรงดันสูง→การกรองแบบย้อนกลับหลัก→การปรับค่า PH →ถังน้ำ→การกรองสำรอง ...